به وب‌سایت مرکز پژوهشهای بیوانفورماتیک خوش آمدید!

زندگی در عصر اطلاعات بشر را با رویکردی نوین در حل مسایل و رویارویی با جنبه‌های مختلف زندگی مواجه ساخته است. از یک سو گسترش روزافزون اطلاعات و دانش بشری و از سوی دیگر پیشرفت‌های بدست آمده در زمینه فناوری‌های نوین، فرصتی استثنایی را برای غلبه بر پیچیدگی‌های مسایل موجود و ارایه راهکارهای نو جهت […]

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

بایگانی

All entries, chronologically...